תנאי שימוש – בתי עסק

התנאים להלן מפרטים את תנאי הרישיון לשימוש בתכנת מוטורייז. התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה המפעילה אמליה אי.טי בע"מ. אנא קרא היטב את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אמליה המפורסמת אף היא באתר מוטורייז וודא כי הנך מבין איזה שימוש עושה אמליה במידע הפרטי שלך קודם לרישום ולהתחלת השימוש באתר ובמערכת. בעת ההרשמה למערכת תחויב ללחוץ על “אני מאשר” ובכך הנך מסכים ומתחייב למלא אחר כל תנאי הרישיון. בנוסף, שימוש במערכת (כהגדרתה להלן) יהווה הסכמה מצדך להיות מחויב על פי תנאיו כמו גם על פי תנאי מדיניות הפרטיות של אמליה. במידה ואינך מסכים לכל התנאים בהסכמי רישוי אלו, אל תשתמש במערכת.

1. הגדרות

1.1 “התכנה” או “המערכת“- תוכנת כשרות (SaaS) לניהול מוסכים הידועה בשם “מוטורייז“.
1.2 “אמליה” – חברת אמליה אי.טי בע"מ.
1.3 “דמי שימוש” – תשלום עבור שימוש בתוכנה לתקופת המינוי, וכן תוספות תשלומים נוספים העשויים לחול בגין שימוש עודף, תכונות נוספות חדשות, מאפיינים ותוספים מסויימים וכדומה.
1.4 “תקופת המנוי” או “תכנית השימוש” – תקופה שאינה מוגבלת בזמן ותתחדש מידי חודש בכפוף לתשלום דמי השימוש באופן חודשי ולפי תכניות שימוש אופציונליות כמפורט להלן.

2. תנאי השימוש בתכנה

2.1 התכנה לרבות כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בה היא רכושה וקניינה הבלעדי של אמליה. התכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים, וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. ניתן לך רשיון להשתמש בתכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.
2.2 רישיון זה מעניק לך זכות שימוש אישית, בלתי ניתנת להעברה וניתנת לביטול לשימוש בתכנה במשך תקופת המנוי, בכפוף לקיום תנאי הרישיון. אתה מתחייב שלא להעביר את זכויותיך או את התחייבויותיך במסגרת הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אמליה.
2.3 השימוש בתכנה הוא על פי תנאי רישיון זה. אינך רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת אמליה.
2.4 הרישיון ניתן עבור שימוש בתכנה למשתמש אחד ללא תלות במיקום.
2.5 התכנה מותקנת ונשמרת על גבי שרתים המופעלים על ידי ספק חיצוני לרבות באמצעות ענן מחשוב. השירותים שמספקת אמליה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של אמליה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית. אמליה אינה אחראית ולא תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק, אובדן מידע וכדומה שייגרם כתוצאה מתקלה טכנית הנובעת מתפעול השרתים.
2.6 אמליה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי ו/או שרתי אמליה ו/או מי מטעמה על ידך או עבורך, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי אמליה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.
2.7 דמי השימוש בתכנה מפורטים באתר מוטורייז בכתובת האינטרנט https://motorize.haviv.net (להלן: “אתר מוטורייז“). אמליה מאפשרת בחירה בתכנית שימוש מבין מספר תכניות שימוש אופציונליות כמפורט באתר מוטורייז. דמי השימוש בתכנה ישולמו על ידך באופן חודשי בתאריך שיקבע על ידך, בהתאם לתכנית השימוש שבחרת בה בעת הרישום לשירות. דמי השימוש המפורסמים באתר מוטורייז אינם כוללים מע”מ. דמי השימוש ותכניות השימוש האופציונליות עשויים להתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתה המוחלט של אמליה. עדכון בדבר שינוי בגובה דמי השימוש יישלח אליך בדוא”ל לפי הפרטים שתספק בעת הרישום לשירות. דמי השימוש אינם משתנים בהתאם למידת השימוש בתכנה. דמי השימוש ישולמו על ידך גם אם לא יעשה שימוש בתכנה תקופה כל שהיא. במידה ולא תעשה שימוש בתכנה, לא תהיה זכאי להחזר כספי בגין תקופה זו. מובהר בזאת, כי לא ניתנת אפשרות לצבירת הודעות מכל סוג שהוא (סמס או וואצאפ) שלא נוצלו באותו החודש. במידה ולא נעשה שימוש בהודעות, לא תהיה זכאי להחזר כספי בגין הודעות שלא נוצלו.
2.8 התכנה נתונה לשינויים ועדכונים באופן תמידי. שירותים מסוימים הקיימים בתכנה או שיתווספו לתכנה עשוי שיחולו עליהם תנאים והסכמים נוספים, לרבות דמי שימוש נוספים.
2.9 אמליה רשאית מעת לעת לשנות, להוסיף, או לגרוע מהתכנה רכיבים ללא הודעה מוקדמת, ובין היתר תכונות, ממשקים ושדות לשימוש ולשמירת נתונים – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אמליה.
2.10 אמליה רשאית לשנות או לקבוע בכל עת הגבלות או נהלים נוספים עבור תכונות, מוצרים או שירותים המסופקים או שיסופקו על ידה לרבות באמצעות התוכנה, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של אמליה.
2.11 אין לעשות שימוש בתוכנה בכל דרך העלולה לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ו/או בהוראות כל דין. הינך מתחייב כי לא תבצע בין בעצמך ובין באמצעות אחרים, במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי בתוכנה.
2.12 אמליה לא תהיה אחראית לשינויים שנערכו בתכנה שלא על ידי אמליה, ו/או בתפקוד התכנה כפי שנמסרה על ידי אמליה.
2.13 הינך מסכים ומאשר לאמליה כי השימוש בתוכנה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה ישמרו במאגרי אמליה וישמשו את אמליה לכל שימוש הנחוץ לתפעול התוכנה. אמליה מתחייבת לשמור על סודיות המידע, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש. אמליה תימנע מגילוי מידע או פרטים אלא אם הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי, ו/או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש.
2.14 אנו מודעים לכך שהמידע שתעביר באמצעות המערכת, לרבות בקשר ללקוחותיך, הינו מידע סודי העשוי לכלול מידע אישי רגיש ועל כן הנך מתחייב לפעול, בקשר עם המידע הסודי כאמור, על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות אשר הותקנו או יותקנו מכוחו (לרבות, מבלי לגרוע, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017) (להלן: "תקנות אבטחת מידע"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וכן לפעול ביחס למידע הסודי בהתאם להנחיות והוראות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות כפי שיהיו מעת לעת, לרבות רישום מאגר מידע כדין.
2.15 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומדרישות כל דין, הנך פוטר את אמליה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד אמליה ו/או המערכת בגין איסוף ועיבוד המידע האישי אשר באחריותו של בית העסק. אמליה תנקוט את מלוא האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים לאבטחת המידע הסודי ולהגנה על הסודיות, הפרטיות הזמינות והשלמות של המידע הסודי, בהתאם להוראות הדין.
2.16 יובהר בזאת כי הנך מתחייב שבכל מקרה של ביטול הסכם ההתקשרות בינך לבין אמליה, כל המידע שהעברת באמצעות המערכת ו/או עובד באמצעות המערכת ו/או נשמר במערכת, לרבות מידע אישי ורגיש של לקוחותיך ילקח על ידך ויימחק משרתי המערכת, בכפוף להסכמת אמליה, לכל המאוחר עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור.

3. תמיכה, שירות וגיבוי

3.1 אמליה מתחייבת להעניק במשך תקופת המנוי שירותי תמיכה בשימוש והפעלת התכנה בימים א-ה בין השעות 08:30-17:00 למעט ערבי חג וימי חג ומועד. לשם קבלת התמיכה הינך מתבקש לפנות באמצעות אדם בעל רמת ידע סבירה של סביבת windows או mac.
3.2 שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות טכניות הקשורות למערכת. שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על ידי אמליה ו/או באחריותה.
3.3 לשם קבלת התמיכה, אתה מתחייב לתת מענה לבקשות של נציגי התמיכה הטכנית ולאפשר להם, במידת הצורך, גישה ושימוש במידע השמור במחשביך. אמליה תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה והעדכון לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר. אמליה לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.
3.4 לשם מתן התמיכה, אמליה תהיה רשאית לגשת, במישירין או בעקיפין לכל המידע השמור במאגר המידע אודות העסק, לרבות מאגר הלקוחות, נתונים חשבונאים ואחרים.
3.5 אמליה אינה מתחייבת לתקן שגיאות ו/או תקלות בתכנה והן יתוקנו מידי פעם בגרסאות חדשות ומעודכנות של התכנה אשר ייצאו לאור על פי לוחות הזמנים של אמליה. אמליה תסייע בפתרון תקלות במידת האפשר בכפוף למשלוח ההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתכנה ו/או ליקוי.
3.6 אמליה רשאית לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה וכן שינויים, שיפורים ותיקונים בתכנה, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.
3.7 אמליה אינה מחוייבת להעניק תמיכה טכנית כאשר מקור התקלה נובע מוירוס מחשב ו/או פגיעה פיזית בחלקי המחשב ו/או כל שימוש בתוכנה הנוגד את הוראות אמליה ו/או תקלה בשרתים או בענן המחשוב בו מאוכסנת התכנה.
3.8 אמליה מבצעת באופן שוטף גיבויים של התכנה ובסיס הנתונים אך אין להסתמך על גיבוי זה בלבד. אמליה אינה מתחייבת לבצע שמירה או גיבוי של המידע, המסמכים או הנתונים בהם עשית שימוש. הנך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים שאתה מעלה למערכת. הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אמליה במקרה של אובדן קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במקרה של אובדן נתונים, אמליה תעשה כמיטב יכולתה כדי לסייע בשחזור החומר באמצעות הגיבוי שעומד לרשותה באותה עת, אך לא תהיה אחראית לכל אובדן נתונים שהשחזור עבורם לא צלח.

4. התחיבות הלקוח

4.1 הנך מצהיר כי יש לך הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מצהיר כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי ההתאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותך בהסכם זה. במקרה של לקוח שהוא יחיד, הנך מצהיר כי אתה בגיר וכשיר עפ”י דין.
4.2 הנך מתחייב להשתמש בשירותי המערכת באופן חוקי בלבד ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש בשירותי אמליה בניגוד לדין ו/או לכל הסכם.
4.3 אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שהשימוש בתכנה כפוף לתשלום דמי השימוש המפורטים באתר מוטורייז. אתה מתחייב לשלם את דמי השימוש כמפורט להלן.
4.4 אתה מתחייב כי לא תבצע בין בעצמך ובין באמצעות אחרים במישרין ו/או בעקיפין כל תוספת, גריעה, שינוי, תרגום, התאמה בדרך כלשהי בתוכנה ו/או בתיעוד שלה. בכל מקרה אמליה לא תהיה אחראית לשינויים בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה על ידי אמליה ואשר שונתה בעקבות שינויים שביצעת.
4.5 הינך מתחייב שלא להעתיק (בכל מדיה, אלקטרונית, דיגיטאלית, או מכאנית) את התכנה ו/או חלקים ממנה, לרבות הגרפיקה, עיצוב המסכים, הנתונים והפקודות ושלא לשכפל, ליצור או לפתח חיקויים המבוססים על התוכנה, לא לבצע או לאפשר לאחרים לבצע הנדסה חוזרת של התוכנה, לא לעשות כל שימוש בתוכנה במטרה ליצור מוצר או שירותים המתחרים בתוכנה, מתממשקים עימה, או משלימים לה בכל דרך שהיא, ולא לפגוע בצורה כלשהי בזכויותיה של אמליה בתכנה או בעסקי אמליה.
4.6 הינך מתחייב שלא לאפשר, במישרין או בעקיפין, לצדדים שלישיים כלשהם גישה כלשהי לתוכנה ו/או שימוש בשירותים באמצעות התכנה.
4.7 הינך מתחייב לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא הנדרשים לשם חיבור לתוכנה ולא להעבירם או לגלותם למי שאינו עובד או מורשה מטעמך.
4.8 גיבוי המידע והמסמכים המקושרים עם התוכנה ובדיקת תקינות הגיבוי הינם באחריותך הבלעדית. אמליה אינה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה מכשלונך לגבות או לשמור מידע, מסמכים, וכל תוכן אחר אשר לא סופק על ידי אמליה ולא יהיו לך כל טענה או זכות לתביעה, לפיצוי או לשיפוי כנגד אמליה בקשר עם אובדן נתונים או מידע מכל סיבה שהיא.
4.9 מובהר בזאת כי על פי הוראות החוק, מחשב המפיק תיעוד פנים מחוייב בחיבור למכשיר אל-פסק. התקנת וחיבור המכשיר הוא באחריותך הבלעדית ולאמליה אין כל אחריות לתקינות המכשיר, תקינות החיבור, ולכל נזק או אבדן שיגרם כתוצאה מאי התקנתו או מכשל בפעולתו.
4.10 אתה מצהיר בזאת כי החומרה ומערכת ההפעלה שברשותך תואמים להגדרות המינימום של אמליה המפורטות באתר מוטורייז ואשר עלולות להשתנות מעת לעת.

5. חשבונות ותנאי תשלום

5.1 תכניות השימוש האפשריות במערכת מפורטות באתר מוטורייז והן כפופות לשינויים שיפורסמו מפעם לפעם על ידי אמליה באתר מוטורייז. בתכניות השימוש הכוללות תשלום חודשי קבוע, תחויב בתשלום הקבוע בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמשת בפועל בשירותים ובין אם לאו.
5.2 התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות חיוב מראש של אמצעי התשלום שאת פרטיו מסרת במעמד הזמנת תכנית השימוש בשירות. התשלום עבור תקופת השירות הראשונית יבוצע עם הזמנת תכנית השימוש בשירות. תשלום עבור חידוש תקופת תכנית השימוש בשירות יבוצע מראש, באמצעות אותו אמצעי התשלום, אלא אם כן תודיע לאמליה על שינוי פרטי אמצעי התשלום שאתה מבקש לחייב.
5.3 תשלום עבור שימוש החורג בהיקף המפורט בהזמנת השירות בתכנית השימוש יתבצע בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לתעריפי אמליה ועל פי היקף השימוש החורג לפי רישומי אמליה.
5.4 בסמוך לאחר חיוב אמצעי התשלום, תשלח אליך אמליה חשבון, שבו יפורט סכום החיוב, ובמקרה של תשלום נוסף עבור שימוש החורג מהיקף ההזמנה, יפורט גם היקף החריגה. החשבון ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתספק לאמליה. הנך מתחייב לעדכן את אמליה לגבי כל שינוי שיחול בכתובת דואר זו. לא תינתן אפשרות לקבלת חשבונית עבור השירות באמצעי שאינו אלקטרוני.
5.5 מבלי לגרוע מכל סעד אחר שאמליה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של אמליה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים הינה ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר(ריבית חח”ד).
5.6 אמליה רשאית לחסום גישה לשירות ולתכנה לאחר פיגור של חודש ימים בתשלום שאמליה זכאית לו. חסימה כאמור תתבצע בחלוף 24 שעות ממתן התראה באמצעות סמס או דוא”ל בדבר הפיגור בתשלום.

6. זכויות יוצרים

6.1 התוכנה, מאגרי נתונים, סימני ושמות מסחר, יישומים, מידע אחר, הסודות המסחריים והמקצועיים הנוגעים לתכנה ולאתר אמליה הינם קניינה הרוחני של אמליה ושייכים באופן בלעדי לאמליה. אין להשתמש, לשנות, להעתיק (בכל מדיה או אמצעי, אופטי, מכאני, אלקטרוני או אחר), לחקות, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בהם ו/או בחלקים מהם הנדסה חוזרת או לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות פעולות אלה בלא קבלת אישור בכתב ומראש מאמליה.
6.2 הרישיון המוענק לך בזאת הינו רישיון לשימוש בתכנה בלבד ואין בו כל רישיון, הרשאה או מתן זכות אחרת בקניינה הרוחנית של אמליה.
6.3 ביצוע כל אחת מהפעולות שנאסרו עליך בסעיפים 4.4 עד 4.6 כולל ובסעיף 6.1 לרשיון זה תהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של אמליה. הדין מקנה לאמליה, בין היתר, זכות לפיצויים ללא הוכחת נזק של עד 100,000 ₪ בגין כל הפרה של זכויותיה.
6.4 עשיית עותק מפר של התכנה לשם מסחר בו, מכירתו, השכרתו או הפצתו בהיקף מסחרי או החזקתו לשם מסחר בו, מהווה עבירה פלילית על פי החוק.

7. אחריות

7.1 אחריות אמליה מוגבלת לאמור בסעיף 3 לעיל בלבד. מעבר לאמור לעיל לא תישא אמליה באחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים שיגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות לקוחותיך, או בתשלום בגין הפסדי אובדן רווחים, בין אם נבעו מרישיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתכנה או בנתונים שהוזנו אליה על ידך או הופקו ממנה.
7.2 אמליה אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מכשלים טכניים בתכנה, במערכות ההפעלה, במחשבים אשר ברשותך, בשרתים, ו/או כתוצאה מפעולות ו/או מטעות אנוש בתום לב, ברשלנות או במזיד אשר אין לאמליה שליטה בהן, ו/או עיבוד מידע אישי, לרבות מידע אישי רגיש, שהוכנס/הועבר על ידך ו/או מי מלקוחותיך למערכת, מבלי /ניתנה הסכמת הלקוח לכך. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הנך מתחייב בזאת כי כל מסירת מידע על ידי מי מלקוחותיך ו/או על ידך באמצעות המערכת נעשתה בכפוף לרצונו ובהסכמתו המפורשת של הלקוח. הפרה של סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק, של ₪100,000 בגין כל הפרה של זכויותיה; וזאת מבלי לגרוע מכל זכות לה זכאית החברה על פי דין.
7.3 אמליה אינה אחראית לגבות או לתעד פעולות עדכון, תמיכה ופעולות אחרות אשר יבוצעו על ידי אמליה או על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו, הנוגע לתוכנה ו/או למידע השמור בה.
7.4 אמליה אינה אחראית להעסקה לא חוקית של עובדים ו/או עדכון פרטים כוזב במערכת המהווים גם עבירה פלילית על פי החוק.
7.5 התוכנה מועמדת לרשותך על פי תנאי רשיון זה כמות שהיא As Is)). אמליה אינה מתחייבת לעשות כל שינוי בתוכנה על מנת להתאימה לצרכיך. חרף האמור, אמליה תשמח לקבל הצעות ייעול והיא רשאית, אך לא מחוייבת, ליישמן בגירסאות עתידיות של התוכנה, מבלי שתהיה לך כל זכות או טענה לזכויות בעניין זה.
7.6 בכפוף לתנאי רישיון זה, ניתן לך בזאת רישיון לשימוש בתכנה ללא התחייבות או אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצרכיך או שפעולות התוכנה תימשך ללא הפסקה או תקלה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.
7.7 אמליה אינה אחראית ולא תישא בכל חבות לגבי חומרה, תוכנה או פריטים אחרים, או לכל שירות הניתן על ידי כל אדם מלבד אמליה. אמליה אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות עקב היעדר יכולת להשתמש בתוכנה, אובדן מידע, שירותים או תכנים, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות עסקית או אחרת, או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש בתוכנה או בכל חלק ממנה והינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל טענה או תביעה בנדון.
7.8 אמליה אינה אחראית למעשים ו/או מחדלים אשר בוצעו על ידך או על ידי לקוחות אחרים ו/או כל גורם אחר שאין לאמליה שליטה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של הסכמים ו/או זכויות יוצרים, או קניין רוחני אחר על ידך או לקוחות אחרים בתוכנה.
7.9 אישורך לתנאי רישיון זה ו/או שימוש בתוכנה מהווה הסכמה מצידך להגבלות האחריות המפורטות לעיל, מהווה סילוק, וויתור ופטור באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות שהוגבלה כאמור, של כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אמליה, דירקטורים, בעלי תפקידים, מנהלים, ישויות קשורות, עובדים, ספקים, קבלנים, יועצים, בעלי מניות ומי מטעמה של אמליה בעניינים אלה.
7.10 הנך מתחייב בזאת לפצות את אמליה ואת בעליה, מנהליה, יועציה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש מערכת אלה, לרבות הפרת הוראות כל דין, בין היתר אך לא רק הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם למערכת בגין שימוש במערכת שלא למטרות המוזכרות בתנאי שימוש אלה.
7.11 מובהר כי הנך מתחייב לרשום מאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, ובכפוף לאמור בסעיף 2.14 לעיל.

8. פרטיות

8.1 איסוף מידע פרטי על ידי אתר אמליה והמערכת מוסדרים במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר מוטורייז. אמליה מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו במדיניות הפרטיות של אמליה) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע והפרטיות התקפים.
8.2 הנך מתחייב לעשות שימוש במערכת בהתאם להוראות המפורטות בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של אמליה המפורסמת באתר וכן בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פלטפורמת הרשת החברתית באמצעותה יכול להתווסף לקוח למערכת (כמפורט במדיניות הפרטיות).

9. עדכון אוטומטי

9.1 התוכנה מכילה רכיב עדכון אוטומטי המופעל כברירת המחדל אשר אמליה רשאית לשנותו או לבטלו בכל זמן. אמליה תשלח אליך מפעם לפעם הודעות על עדכונים. אישורך לתנאי הסכם רישיון זה מהווה הסכמה לקבלת העדכונים מעת לעת בהתאם עם הוראות סעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. אין באפשרותך לבטל את רכיב העדכון האוטומטי בהגדרות התוכנה והנך מתחייב שלא לעשות כן.
9.2 יישום העדכונים בעת השימוש בתכנה הינו באחריותך הבלעדית. במידה ואתה זקוק להדרכה ביישום העדכון, אתה מתבקש לפנות אל שירותי התמיכה הטכנית בשעות הפעילות המפורטות.

10. תקופת ותנאי הרישיון

10.1 תקופת הרשיון תהיה תקופת המנוי על פי הזמנת השירות שביצעת באתר מוטורייז, והתקופות הנוספות שיתווספו אליה בהתאם להוראות שלהלן. דמי המנוי הם תשלום חודשי מתחדש לפי תכנית השימוש בה בחרת עם הרישום לשירות.
10.2 למרות האמור לעיל תהא אמליה רשאית להפסיק, להתלות או להגביל בכל עת את הרישיון ו/או פעילות התוכנה, אפשרויות השימוש בה, את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה, כולם או חלקם, ו/או לבטל רשיון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
10.2.1 הלקוח לא שילם לאמליה את דמי המנוי ו/או כל תשלום אחר שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מאמליה;
10.2.2 הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;
10.2.3 הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;
10.2.4 אמליה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לאמליה ו/או ללקוחותיה;
10.2.5 הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו באמליה;
10.2.6 קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;
10.2.7 במקרה של תקיפה של הלקוח על ידי צד שלישי, אשר אמליה סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי אמליה או ללקוחותיה. במקרה כזה הפסקת השירות תהיה לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש כאמור;
10.3 הינך מצהיר כי אתה מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לאמליה, בגין הפרת תנאי הרשיון המפורטים ברשיון זה, וכי תפצה את אמליה בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם בין על ידך או בין על ידי מי מעובדיך ו/או כל צד שלישי המצוי בשליטתך או שפעל לבקשתך או תחת הנחיותיך. בין היתר, הינך מתחייב לשלם לאמליה בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 100,000 ₪, מבלי לפגוע בכל זכות, טענה תביעה או פיצוי אחר המגיע לאמליה על פי כל דין.
10.4 בנוסף, אתה מתחייב בזאת לשפות את אמליה במלואו על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה, לרבות נזקי מוניטין, בגין או בקשר עם שימוש לא מורשה בתכנה, לרבות הפצתה לצדדים שלישיים או בגין שימוש שלא בהתאם להוראות התכנה או לתנאי רישיון זה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
10.5 במקרה של שינוי נסיבות שאינן בשליטת אמליה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי הרשיון, רשאית אמליה לשנות את הרשיון באופן שתחולת השינוי תהיה מידית. במקרה כזה, הנך רשאי להודיע על ביטול המנוי שלך באופן מיידי תוך מתן הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים.
10.6 היה וייקבע על ידי בית משפט בפסק-דין חלוט, סופי ובלתי ניתן לערעור שהשימוש בתכנה על ידך מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני השייכות לצד שלישי, תעמוד לאמליה הבחירה, מבלי שאתה תחויב בעלויות כלשהן, בין (א) להשיג עבורך רשיון שיאפשר לך להמשיך להשתמש בתכנה, (ב) להחליף את התכנה בתוכנה שוות-ערך במהותה, או (ג) לסיים רישיון זה ללא חבות נוספת של כל צד כלפי משנהו. הינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה נוספות במקרה כזה.

11. הפסקת השירות ו/או ביטול הרשיון על-ידי אמליה

11.1 אמליה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים לך, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך מתן הודעה ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של אמליה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת אמליה.
11.2 אמליה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים לך, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת אמליה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות אמליה לבטל את הרשיון מעיקרו.
11.3 במקרה ואמליה מחליטה לסיים רשיון זה מכל סיבה שהיא שאינה מפורטת בתת סעיפי 10.2 לעיל, יתאפשר לך חודש שימוש נוסף (להלן: “החודש הנוסף “). במהלך החודש הנוסף הנך רשאי לבקש לקבל לידך את הנתונים שנאגרו במערכת. במקרה כזה אמליה תעשה מאמץ סביר, אך היא אינה מתחייבת, לספק גיבוי בסיסי בפורמט הקריא על ידי תוכנת אקסל. הגיבוי יכיל פרטים של כלי הרכב והיסטורית טיפולים. החל מתום החודש הנוסף, לא תתאפשר כניסה למערכת ו/או צפיה במידע שנאגר במערכת וכל התוכן של הלקוח יימחק מחשבי אמליה. מובהר כי אמליה אינה מחויבת (אף שהיא רשאית) לשמור נתונים שלך לאחר ביטול הרשיון ו/או סיום השרות והנתונים שגובו על גבי המערכת יהיה באחריותך המלאה והבלעדית מרגע זה ואילך.

12. ביטול הרשיון ו/או הפסקת השירות על-ידי הלקוח

12.1 הנך רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מאמליה, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את הרשיון עם אמליה, לפי שיקול דעתך המוחלט. הנך מתחייב להודיע לאמליה בכתב על רצונך להפסיק את קבלת השירות. הודעה על סיום הרשיון על ידך תהיה במכתב רשום או באמצעות דואר אלקטרוני לפי פרטי ההתקשרות הקבועים ברשיון זה (להלן: “הודעת סיום ההתקשרות“).
12.2 במקרה של הפסקת השירות על ידך, הנך רשאי לבקש לקבל לידך את הנתונים שגובו במערכת עד מועד קבלת הודעת סיום ההתקשרות על ידי אמליה וזאת תוך חודש ימים מיום מתן הודעת סיום ההתקשרות. בחלוף חודש מיום מתן הודעת סיום ההתקשרות על ידך, הנתונים שגובו על גבי המערכת יהיו באחריותך המלאה והבלעדית.
12.3 אין במשלוח הודעת סיום ההתקשרות על ידך כאמור כדי לגרוע מחובתך לתשלום יתרת החוב לפי דמי המנוי ולא יתבצע החזר תשלום יחסי בגין החודש הקלנדרי בה נמסרה על ידך הודעת סיום ההתקשרות.

13. הוראות נוספות הנוגעות לשירותים מסוימים שמספקת המערכת

13.1 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, התנאים הבאים יחולו על השירותים שלהלן:
13.1.1 המערכת מכילה כלים מסוימים שמטרתם לאפשר ללקוח להוסיף אלמנטים עיצוביים לרבות תמונות, גרפיקות, וידאו וכדומה, לממשקי המערכת. מובהר כי אמליה לא תהא אחראית לכל תוכן ו/או תוסף אשר ישולב בממשקי המערכת על ידך.
13.1.2 הנך אחראי באופן בלעדי על כל תוכן המועבר באמצעות המערכת ולא יעשה בה כל שימוש אשר עלול לכלול התנהגות האסורה על פי הדין.
13.1.3 המערכת אינה מספקת מערכת הנהלת חשבונות ואינה מחליפה את הנהלת החשבונות המתחייבת על פי הוראות ניהול הספרים וחוקי המדינה.

14. דין ומקום שיפוט

14.1 הדין החל על תנאי שימוש אלה זה הינו הדין ישראלי. בתי המשפט המוסמכים לדון בסכסוכים הנובעים מהסכם זה יהיו בתי המשפט בתל-אביב יפו ובמחוז המרכז בלבד.
14.2 תנאי השימוש בתכנה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אמליה וללא מתן הודעה מראש והם יחייבו החל ממועד פרסומם באתר מוטורייז. שימוש בתכנה ו/או התקנת עדכונים לתכנה ו/או חידוש המינוי, שיעשו לאחר הכנסת השינויים בתנאי השימוש, יהוו הסכמה ואישור מצדך לתנאי הרישיון החדשים.

15. שונות

15.1 אי-מימוש או איחור במימוש סמכות, זכות יתר או זכויות על פי רישיון זה על ידי צד כלשהו לא יהווה ויתור עליהן או כל צורה של השתק (מניעה) לגביהן.
15.2 אינך רשאי להמחות או להעביר רישיון זה (לרבות את כל הזכויות והחובות שהוענקו על פיו) ללא הסכמה בכתב ומראש של אמליה.
15.3 אתה ואמליה מסכימים שרישיון זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים והוא מבטל ובא במקום כל הסכמים ומסרים קודמים בעל-פה או בכתב הנוגעים לנושא רישיון זה. הנך מאשר ומסכים שההגבלות על האחריות, החבות והסעדים ברשיון זה הם תנאים יסודיים של הרישיון.
15.4 אם הוראה כלשהי ברישיון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות הרשיון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
15.5 כתובת הצדדים לצרכי משלוח הודעות בעניין הסכם זה הינם כתובתך כפי שמסרת ומופיעים ברשומות אמליה, וכתובתה של אמליה היא פרג 20 נס-ציונה. דואר אלקטרוני: contact@amelia.co.il. כל הודעה שתישלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ”ל או לכתובת הדוא”ל אשר מסרת ומופיעה ברשומות אמליה, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, או בתום 12 שעות, אם נשלחה בדואר אלקטרוני.
15.6 אמליה תהי רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

תנאי השימוש עודכנו ביולי 2020.